Vítejte!

Reklamace a vrácení zboží

Reklamační řád a informace o možnosti odstoupení od smlouvy jsou zároveň ve stejném znění součástí obchodních podmínek.

 1. Odstoupení od smlouvy
 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. 
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu činí 14 dnů
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1. Odstoupení od smlouvy může kupující prodávajícímu oznámit jakýmkoliv způsobem (telefonicky, emailem nebo písemně) za použití kontaktních údajů uvedených v těchto obchodních podmínkách. Pro eventuelní prokázání dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy doporučujeme odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy emailem nebo písemně na adresu prodávajícího.
 2. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Vracené zboží smí vykazovat znaky používání pouze v takovém rozsahu, který je obvyklý při prohlídce zboží při nákupu v běžném obchodě. Vracené zboží nesmí vykazovat známky úmyslného poškození, nesmí být znečištěno a musí být zabaleno tak, aby během přepravy nemohlo dojít k jeho poškození. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující zašle vracené zboží takovým způsobem, aby převzetí vraceného zboží nebylo podmíněno platbou ze strany prodávajícího (vracené zboží nelze posílat „na dobírku“)
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od doručení vraceného zboží, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky převodem na účet kupujícího, jiným způsobem jen tehdy, pokud to kupující požaduje a pokud tím prodávajícímu nevzniknou další náklady.
 5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží bylo prodávajícímu doručeno.
 7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.
 2. Ustanovení o odstoupení od smlouvy se nevztahují na kupující, kteří uzavřeli kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti (velkoobchodní prodej).
 1. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(zkopírujte, vyplňte a odešlete tento formulář zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na e-mailovou nebo poštovní adresu prodávajícího, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím. Na požádání Vám prodávající elektronicky zašle tento formulář ve Vámi zvoleném formátu – pouze běžné formáty: doc., PDF, apod. Můžete také použít vlastní nebo podobný formulář, který bude obsahovat všechny potřebné informace)

Formulář pro odstoupení od smlouvy – vzor

Adresát
Internetový obchod:          levandulik.cz
Společnost:                        Lucie Schödlová
Se sídlem:                          Frymburk 77, 382 79 Frymburk
IČ/DIČ:                              74206869 / nejsem plátce DPH
E-mailová adresa:            eshop-levandulik@seznam.cz
Telefonní číslo:                  730 930 015, 608 275 846
 
 
Oznamujiže tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:…………………………………………………

 • Datum objednání zboží ………………………………datum obdržení……………………………………………
 • Číslo objednávky (var. symbol)………………………………………………………………………………………
 • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem ………………………
  a budou navráceny zpět způsobem …………………………………………………………………………………

(v případě převodu na účet) č. účtu/kód banky……………………………………………………………………..
vedený u banky: ……………………………………………………………………………………………………………….

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Email:

Telefon:

V.……………………………………….. (zde vyplňte místo)Dne………………………….(zde doplňte datum)

Jméno a příjmení spotřebitele:
 
 

_________________________                                                                       _________________________        
                                                                                                                                                (podpis)

 1. Práva z vadného plnění, záruka, reklamace, reklamační podmínky – Reklamační řád
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 • opravu zboží,
 • výměnu za nové zboží, pokud není oprava možná
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupení od smlouvy.
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.
 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Pro urychlení vyřízení reklamace kontaktujte, prosím, prodávajícího emailem: eshop-levandulik@seznam.cz nebo telefonicky: 730 930 015, 608 275 846. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. Kupující reklamované zboží zašle nebo osobně doručí na adresu prodávajícího. Reklamované zboží nesmí vykazovat známky úmyslného poškození, známky poškození způsobené nevhodným používáním, nesmí být znečištěno a musí být zabaleno tak, aby během přepravy nemohlo dojít k jeho poškození.
 3. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 4. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Za způsobení vady kupujícím je považováno i takové zacházení s výrobkem, které svou povahou zkrátilo životnost výrobku.
 6. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 7. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.  Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.  Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
 8. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 
 •   IX. Doručování korespondence
 1. Smluvní strany si mohou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty nebo v písemné formě prostřednictvím doručovacích společností.    
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu a poštovní adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.
 1. Mimosoudní řešení sporů
 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Zboží v košíku

Your Cart is Empty

Zpět do obchodu